ZŠ a MŠ Resslova

úřední deska


Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina změněna usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 181 ze dne 8. 9. 2009

Zřizovatel

Městská část Praha 2 
nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2
(IČ 00063461)

Kontaktní spojení

 

Funkce telefon email
Ředitel školy 234 129 110 reditel@zsressl.cz
Zástupce ředitele 234 129 111 tluchorova@zsressl.cz
Zástupce ředitele 1. stupeň 234 129 112 machalkova@zsressl.cz
Mateřská škola 224 923 582 skolka@zsressl.cz
Školní družina 603 346 402 druzina.zsressl@gmail.com
Školní jídelna 234 129 122 jidelna@zsressl.cz
Ekonomka 234 129 114 info@zsressl.cz
Hospodářka 234 129 113 info@zsressl.cz
Školník 737 115 137  

Kontaktní spojení

 

Datová schránka ky2mgrz
Číslo účtu 5125339/0800
60460318
DIČ CZ 60460318
IZO 102037671
Identifikátor zařízení 600035646
Výroční zpráva pdf
Dokumenty školy více

Organizační struktura


Funkce Jméno
Ředitel školy Mgr. Jaroslav Procházka
Zástupce ředitele Mgr. Rita Tlučhořová
Zástupce ředitele 1. stupeň Mgr. Radmila Machálková
Učitelka pověřená vedením MŠ Mgr. Helena Razáková
Vedoucí vychovatelka ŠD Jana Makajová
Vedoucí školní jídelny Marie Pospíšilová
Ekonomka Ing. Dana Javůrková
Hospodářka Alena Kostelníková
Školník Jiří Chavalka

Součásti školy

 

Základní škola kapacita 350 žáků
Školní jídelna kapacita 1 100 strávníků
Školní družina kapacita 120 žáků
Školní klub kapacita 50 žáků
Mateřská škola kapacita 60 dětí
Jídelna MŠ kapacita 100 dětí

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, v platném znění

Sazebník úhrad za poskytnutí informace

 

Povinný subjekt ÚMČ Praha 2 (dále jen „povinný subjekt“) je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.).

 

náklady na práci pracovníka povinného subjektu v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace (za každých započatých 15 minut) 60,- Kč
kopie A4 černobílá/barevná jednostranná 3 Kč/13 Kč
kopie A4 černobílá/barevná oboustranná 5 Kč/18 Kč
kopie A3 černobílá/barevná jednostranná 5 Kč/26 Kč
kopie A3 černobílá/barevná oboustranná 8 Kč/36 Kč
výtisk A4 černobílý/barevný z tiskárny 3 Kč/13 Kč
výtisk A3 černobílý/barevný z tiskárny 5 Kč/26 Kč
CD-R bez obalu 20 Kč
Ostatní náklady vynaložené na poskytnutí informace, které povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami (například velkoplošné kopírování), budou žadateli přeúčtovány.  

Určující podmínky

 1. Úhradu za obecné poskytnutí informací lze v mezích § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vyžadovat dle volné úvahy povinného subjektu, tj. vyžadovat ji může, ale nemusí, a pokud ji vyžaduje, může ji vyžadovat za jakékoli informace nebo jen za jakoukoli jejich část.
 2. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
 3. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.
 4. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
 5. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena (po dobu vyřizování stížnosti pro výši požadované úhrady tato lhůta neběží). Odložení žádosti musí být vyhotoveno písemně a doručeno (oznámeno) žadateli.
 6. Náklady na poštovné se uplatňují dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.
 7. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 200 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

střednědobý plán


Schválený střednědobý plán

obr

 

 

 

 

 

 

Požadovaná struktura rozpočtu 2019 v tis. Usnesení RMČ č. 233

img

 

 

 

GDPR


 

GDPR

Identifikace správce/zpracovatele

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Irena Princová,
Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2 
dpo@praha2.cz
Tel: +420 601 030 988

 

GDPR

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, Resslova 308/10, 120 00 Praha 2, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky, ID DS: ky2mgrz
emailem na adrese: info@zsressl.cz

nebo poštou na adrese:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, Resslova 308/10, 120 00 Praha 2 je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 je příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2, která vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

 

Účel zpracování: vedení dokumentace školy
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační, adresné, jiné údaje, nezbytné zdravotní údaje
Kategorie subjektu údajů: děti, žáci, zákonní zástupci, zmocněnci, zaměstnanci 
Kategorie příjemců osobních údajů: orgány veřejné správy, MČ Praha 2, účetní a mzdová firma
Doba zpracování: po dobu předškolního vzdělávání dítěte, vzdělávání žáka na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy
V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Telefon: + 420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: + 420 234 665 444
e-mail: posta@ouuo.cz 
datová schránka: gkbaa2n

Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Základní škola a mateřská škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.
Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověření totožnosti při osobním podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Výzvy


poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved