ZŠ a MŠ Resslova

PROFIL MŠ


Mateřská škola Na Zbořenci 7 leží v katastrálním území Nové Město, které je součástí Pražské památkové rezervace a Městské památkové zóny. Mateřská škola sídlí v tiché ulici, v blízkosti metra Karlovo náměstí. V činžovním domě MČ Prahy 2 (zřizovatel)  zahájila činnost v roce 1994. Od 1. 1. 2001 je součástí (odloučeným pracovištěm) ZŠ Resslova.


Mateřská škola má vlastní školní jídelnu v budově. Pravidelně využívá zahradu na Žofíně (v pronájmu)s vlastními herními prvky a vybavenou tělocvičnu přímo v suterénu budovy.
V Mateřské škole s kapacitou 60 dětí jsou tři heterogenní třídy (věkově smíšené). Žabičky – 24 dětí, Modrásci – 21 dětí, Berušky – 15 dětí. Interiér tříd i prostory šaten mají výzdobu a malbu odpovídající názvu tříd.

 

Se souhlasem zřizovatele je provoz MŠ od 6.30 do 17.00 hod.

 

Koncepce vzdělávání

 

Mateřská škola rozvíjí samostatné a sebevědomé děti se schopností tvořivě přemýšlet a jednat. Školní vzdělávací program (ŠVP) „Pojď, dveře spolu otevřem“, upřesňuje dílčí vzdělávací cíle a obsah vzdělávání. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Každá třída má svůj třídní vzdělávací program (TVP), který obsahuje specifické činnosti. TVP je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.

 

Zaměření školy

 • všestranný rozvoj dítěte zaměřený na pohybovou aktivitu
 • individuální přístup dle specifických potřeb dětí (možnost integrace v podmínkách MŠ)
 • logopedická péče (klinický logoped + log. asistent v MŠ) logopedie
 • keramika / arteterapie (využití vlastní keramické pece)
 • úzká spolupráce s PPP pro Prahu 2 PPP

Školní vzdělávací program PDF

 

 

Další aktivity

 • divadla, koncerty, výstavy, exkurze, soutěže, prezentace školy
 • školní výlety
 • pravidelně školy v přírodě
 • adventní dílny s rodiči, keramika s maminkou
 • slavnostní rozloučení s předškoláky
úzká spolupráce se ŠD ZŠ Resslova

 

VIze školy

 

Mateřská škola by měla vždy naplňovat všech 5 P - Porozumění, Péče, Partnerství, Pohoda, Prožitek.

 • Být příjemným a pohodovým prostředím pro děti, rodiče i zaměstnance.
 • Při zajišťování kvalitního předškolního vzdělávání by měla upřednostňovat prožitky dětí před samotným výsledkem.
 • porozuměním vycházet především z potřeb a zájmu dětí.
 • Poskytovat individuální péči .
 • Být partnerem nejen dítěti, ale i rodičům, školám, zřizovateli a široké veřejnosti.

Kroužky

 • Všechny kroužky v MŠ probíhají v odpoledních hodinách.Kroužky

 

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE


Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: MŠ Na Zbořenci 7

Telefon: 224 923 582 
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

 

 fotografie MŠfotografie MŠ jídelna

 

Provoz školky

6:30-17:00 hodin

 • Ranní příchod: 6:30–8:30 hodin
 • Odchod po obědě: 12:00 - 13:00 hodin
 • Odchod odpoledne: 15:00 - 17:00 hodin

Nepřítomnost dítěte zapište viz OMLUVY (dveře jídelny) nebo oznamte telefonicky či elektronicky na info.skolkazavináčzsressl.cz, nejpozději do 13:00 hodin předešlého pracovního dne, kdy se odevzdává přesný počet dětí na stravování. Neomluvené či pozdě omluvené dítě je na stravování automaticky počítáno.

Konzultační hodiny třídních učitelek – dle osobní domluvy.

 

ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je 800 Kč měsíčně.

Školné se platí nejpozději do 15. každého měsíce.

Je možné hradit i více měsíců najednou.

Lze zadat trvalý příkaz (bez 7. a 8. měsíce).

Povinný poslední ročník MŠ (předškoláci) školné neplatí.

Č. účtu: 35-3727250207/0100

 

Povinné předškolní vzdělávání dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5 let, má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, a to nejméně 4 hodiny denně (od 8.30 do 12.30 hodin).

Podmínky pro uvolňování dítěte z povinného vzdělávání a omlouvání jeho neúčasti stanoví školní řád – písemná omluva, uvedený důvod nepřítomnosti dítěte – k rukám třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte (omluvný list).

 

Odkazy Profil MŠ

 

 

 

KROUŽKY


budou upřesněny

SPOLUPRÁCE S PPP


MŠ zajišťuje ve spolupráci s PPP pro Prahu 2 testy školní zralosti přímo v mateřské škole. Téhož dne (v odpoledních hodinách) sdělí psycholog výsledky testů osobně zákonnému zástupci.

 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 2
Francouzská 56/260, 101 00, Praha 10

 

Telefony

224 228 403 - školy Praha 1 a 2

224 914 191-2 - školy Praha 4
224 236 666 (i fax) - sekretariát, ředitelství

 

LOGOPEDIE


Logopedickou péči v MŠ zajišťuje klinický logoped PaedDr. Milena Vránová ve spolupráci s logopedickým asistentem (učitelka MŠ).

Klinický logoped dochází do MŠ pravidelně 1x měsíčně na celé dopoledne. Vytipovaným dětem (na základě logopedické depistáže) zajišťuje logopedickou péči logopedický asistent 1x týdně v odpoledních hodinách.

 

KLINICKÁ LOGOPEDIE

PaedDr. MILENA VRÁNOVÁ
Italská 3, Praha 2 - tel.: 222 520 461

 

Komplexní individuální logopedická péče pro děti a dospělé (špatná výslovnost, zadrhávání, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, vada řeči spojená s LMD, rozštěpové vady, kombinované vady apod.)

SPONZORSTVÍ


Naši školku sponzorují

 

Michlovi, Aranyossyovi, Novákovi, Nováčkovi, Zvoníkovi, Manukjanovi, Zvoníkovi, Tučkovi, Wöllnerovi, Bednářovi, Zhangovi, paní Jamieson, Pysanets, Jirečkovi, Čermákovi, Košťákovi, Zavázalovi, Frenzlovi, Korálovi, Machovi, Hesovi, Janouškovi, p. Mattlachová (kino MAT), p. Eichlerová, Ocetníkovi, Urbanovi, Zvoníčkovi, Štamberovi, Hronovi, p. Blehová, Budíkovi a Machátovi.

 

Děkujeme za Vaši finanční podporu.

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

poloha

Email

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

tlačítko home mš
tlačítko přepnout na web zš
tlačítko kontakt
tlačítko vyhledávání
  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko