ZŠ a MŠ Resslova

zápis do mš


Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: MŠ Na Zbořenci 7

Telefon: 224 923 582 
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

 

 

K zápisu do MŠ přijďte se svým dítětem 6. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod. nebo 7. 5. 2020 od 13:00 do 15:00 hod.

 

 

S sebou

 • Přihlášku
 • Evidenční list dítěte (potvrzený lékařem)
 • Doklady k ověření údajů:

Doklady k ověření údajů

 • rodný list dítěte
 • trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz)
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • cizinci mimo EU - povolení k pobytu, pas

Důležité upozornění

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude uvedeno na přihlášce!!!) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Dny otevřených dveří

 

22. a 23. 4. 2020 9:00-10:30 a 15:30-17:00 hod.

 

Dokumenty k zápisu

 

 

Kritéria přijetí do MŠ  PDF 
Evidenční list  PDF 
Přihláška do MŠ  PDF 
Odkazy   Kritéria přijímacího řízeníProfil MŠOrganizační informace provozu

Kritéria pro přijímání dětí


Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy v Praze 2, Na Zbořenci 7
pro školní rok 2019/2020

 

Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je docházka povinná).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (pořadí důležitosti kritérií sestupně):

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§34a školského zákona) s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2.
 2. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne čtyř let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne tří let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Dítě, které dosáhne nejméně tří let věku do 31. 12. 2019, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 5. Ostatní děti, u kterých je dalším kritériem datum narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

 

Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzděláváníPDF

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

poloha

Email

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved