Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku (narození 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013),
včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, se koná
1. a 2. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a  občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu. Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, pokud se dítě z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Zápis nešestiletých dětí:
K zápisu se mohou dostaviti děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019. K písemné žádosti rodičů je třeba doložit potvrzení z PPP o způsobilosti k nástupu dítěte do školy. Děti, jež dosáhnou 6 let v období leden – červen 2020 dodají k písemné žádosti rodičů a potvrzení z PPP ještě doporučení odborného lékaře.

Odklad školní docházky:
V případě, že chce rodič požádat o odklad školní docházky, vyplňuje Žádost o odklad povinné školní docházky. Je třeba ji doložit posudkem příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře. Doporučujeme rodičům, aby si termín vyšetření domluvili v dostatečném předstihu! Žádost o odklad je třeba předložit škole v době zápisu včetně doporučujících posudků, nejdéle do 30. 4. 2019.
Ke stažení žádost o odklad

Přípravná třída:
Do přípravné třídy budou zařazeny přednostně děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Musí mít písemné doporučení poradenského zařízení. Kapacita je 10 -15 dětí. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku s doporučením PPP je třeba odevzdat nejdéle do 30. 4. 2019.
Ke stažení přihláška do přípravné třídy

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kritérií.
Kritéria přijetí do 1. třídy:

1.

Děti ze spádové oblasti ZŠ Resslova

6 bodů

2.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5 bodů

3.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2

4 body

4.

Děti s trvalým pobytem v jiné městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

3 body

5.

Děti s trvalým pobytem v Praze

2 body

6.

Děti s trvalým pobytem mimo Prahu

1 bod

Kritéria přijetí do přípravné třídy:

1.

Děti s povoleným odkladem ze spádové oblasti ZŠ Resslova

4 body

2.

Děti s povoleným odkladem s trvalým pobytem v Praze 2

3 body

3.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádové oblasti

2 body

4.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Praze 2

1 bod

Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněno na webových stránkách školy a ve vývěsce školy, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis
V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.
Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Spádová oblast ZŠ Resslova:

Benátská Lazarská – sudá čísla Na Zderaze Rašínovo nábřeží  sudá 52-78
Dittrichova Masarykovo nábřeží Náplavní Resslova
Dřevná Myslíkova – sudá 2-32 Odborů Trojanova
Gorazdova Na Hrádku Omladinářů Václavská
Jenštejnská Na Moráni Palackého náměstí Vodičkova – lichá 1-7
Jiráskovo náměstí Na poříčním právu Pod Slovany
lichá 11-23
Vyšehradská
lichá47-53, sudá 26-28
Karlovo náměstí Na Zbořenci Podskalská lichá 27-35, sudá 20-22 Záhořanského

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy


   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz