Menu

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Na základě usnesení č. 78 ze dne 22. 2. 2011 Rady MČ Praha 2 a souhlasu OŠMT MHMP otevíráme od školního roku 2012/2013 v naší škole přípravnou třídu.

Obecné informace:
Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná.  Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Hlavním cílem je připravit děti na první třídu základní školy. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Je určena pro děti:
1. s odkladem školní docházky
2. s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců)
3. s grafomotorickými obtížemi
4. se sníženou koncentrací pozornosti
5. s logopedickými obtížemi
6. s poruchou koordinace pohybu
7. se zrakovou či sluchovou vadou, případně s jiným zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

Kritéria pro přijetí na základě žádosti rodičů:
1. doporučení poradenského zařízení
2. termín doručení přihlášky potvrzené pedagogicko psychologickou poradnou
3. dítě sociálně znevýhodněné
4. dítě ze spádové oblasti školy (případně dítě z naší MŠ)
5. dítě zapsané ve škole k základnímu vzdělávání
6. dítě z Prahy 2
7. dítě matky samoživitelky
8. sourozenec navštěvuje ZŠ Resslova nebo MŠ Na Zbořenci

Obsah vzdělávání:
prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí.

Počet dětí ve třídě:
10-15

Organizace docházky:
8:00 – 11:40 hod.

Přihláška do přípravné třídy:
Je možné ji získat v době zápisu do 1. tříd ve dnech 3. a  4. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hod. nebo individuálně po předchozí domluvě do 30. 6. 2017. Je také ke stažení na http://www.zsressl.cz/dokumenty.html

Další informace:
možnost navštěvovat školní družinu (ranní či odpolední) v návaznosti na provoz přípravné třídy (za stanovený měsíční poplatek)
možnost stravování ve školní jídelně (za poplatek stanovený školní jídelnou)

Režim dne:

7:40 - 8:00 Scházení se dětí v přípravné třídě
8:00 - 8:45 Komunikační kruh s protažením těla, řízené činnosti
8:45 - 9:00 Hygiena, svačina
9:00 - 9:45 Řízené činnosti, individuální práce
9:45 - 10:00 Hygiena, případně svačina
10:00 - 10:40 Řízené činnosti, individuální práce
10:40 - 11:40 Pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší)

ŠVP:
Vzdělávací program pro přípravnou třídu je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dílčí vzdělávací cíle vyjadřují očekávané dílčí výstupy vzdělání.
Formy a metody práce: individuální, spontánní, řízené
Vzdělávací program „Každý den je náš“ je rozvržen do 4 oblastí: Podzim, Zima, Jaro, Léto
Jednotlivá témata: Začít spolu, Moje město, Barevný den, Vánoční tóny, Jsem zdravý, Zimní radovánky, Pohádky, Jarní probuzení, Všechny vůně světa, Můj svět.

 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz