Školní vzdělávací program MŠ

Motto: "Pojď, dveře spolu otevřem"


Program všestranného rozvoje dítěte se zaměřením na pohybové aktivity

školní vzdělávací program MŠ ke stažení  

Koncepce vzdělávání

Mateřská škola rozvíjí samostatné, zdravé a sebevědomé děti se schopností tvořivě přemýšlet a jednat. Školní vzdělávací program (ŠVP) upřesňuje dílčí vzdělávací cíle a obsah vzdělávání, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá třída má svůj třídní vzdělávací program (TVP), který obsahuje specifické činnosti. TVP je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.

Vize mateřské školy

Porozumění, Péče, Partnerství, Pohoda, Prožitek

Mateřská škola by měla vždy naplňovat všech 5 P:

 • Být příjemným a pohodovým prostředím pro děti, rodiče i zaměstnance.
 • Při zajišťování kvalitního předškolního vzdělávání by měla upřednostňovat prožitky dětí před samotným výsledkem.
 • S porozuměním vycházet především z potřeb a zájmu dětí. Poskytovat individuální péči.
 • Být partnerem nejen dítěti, ale i rodičům, školám, zřizovateli a široké veřejnosti.

Předškolní vzdělávání v MŠ:

 • doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá zajistit dítěti dostatek podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
 • umožňuje dětem postupně se adaptovat na nové prostředí
 • nabízí podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení
 • rozvíjí osobnost dítěte, podporuje jeho tělesný rozvoj a zdraví
 • plně respektuje potřeby a vývojová specifika dětí
 • uplatňuje situační učení a spontánní sociální učení (přirozená nápodoba)
 • vyvažuje spontánní a řízené aktivity (provázanost)
 • uplatňuje integrovaný přístup ve vzdělávání (přirozené souvislosti a vztahy – hlubší prožitek dítěte, komplexnější zkušenost)
 • nabízí vyváženost volnosti a osobní svobody dětí s nezbytnou mírou omezení (dodržování společně vytvořených pravidel)

Očekávané výstupy:

V období předškolního věku je třeba respektovat významné vývojové proměny, charakteristické především změnami v oblasti biologického a psychosociálního vývoje. Každé dítě je jedinečná osobnost, proto je třeba respektovat i jeho individualitu ve vývoji. Pro učitelku je velmi důležitá znalost aktuálního rozvojového stavu dítěte. V RVP PV jsou formulované očekávané výstupy dítěte (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže). Očekávané výstupy učitelka průběžně vyhodnocuje v záznamovém archu dítěte.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý, který začíná již v předškolním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření.

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Integrovaný blok: PODZIM

Téma:

 1. ZAČÍT SPOLU 
 2. BARVY PODZIMU
 3. HRAVĚ ZDRAVĚ

Oblasti předškolního vzdělávání:

Požadavky přizpůsobovat věkovým zvláštnostem dětí a jejich individuálním schopnostem a možnostem

Oblast biologická 

I. Dítě a jeho tělo:

Dílčí vzdělávací cíle:

 • postupné uvědomování si vlastního těla, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • postupně rozvíjet a užívat všechny smysly
 • postupně rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost
 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti
 • učit se základním pohybovým dovednostem v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • osvojovat si dovednosti, důležité k podpoře zdraví

Vzdělávací nabídka:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, skoky a poskoky)
 • smyslové a psychomotorické hry
 • hudebně pohyb. hry a činnosti
 • pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • manipulační činnosti s předměty a materiálem
 • zdravotně zaměřené činnosti (dechová cvičení)
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • činnosti zaměřené k poznání lidského těla a částí

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat
 • pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • pojmenovat části těla, některé orgány
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí

Oblast psychologická

II. Dítě a jeho psychika:

JAZYK A ŘEČ

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností
 • rozvoj jazykových receptivních dovedností (vnímání, porozumění)
 • postupně rozvíjet verbální komunikativní dovednosti

Vzdělávací nabídka:

 • polečné diskuse a rozhovory (vyprávění zážitků a příběhů)
 • dělování slyšeného druhým
 • prohlížení knížek
 • hry se slovy
 • luchové a rytmické hry, zpěv, poslech
 • poslech čtených příběhů
 • vyprávění podle obrazového materiálu
 • individuální a skupinová konverzace, sdělování slyšeného druhým
 • přednes a dramatizace

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • popsat situaci
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • postupně rozvíjet pozornost, paměť, představivost, fantazii 
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • postupně posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování
 • .

Vzdělávací nabídka:

 • řešení praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování)
 • přibližování přirozených časových i logických posloupností dějů
 • námětové hry a činnosti
 • přímé pozorování přírodních jevů
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • myslové hry zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti
 • činnosti zaměřené k chápání pojmů

Očekávané výstupy:

 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
 • chápat prostorové pojmy, částečně se orientovat v čase
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (získávat sebevědomí, sebedůvěru)
 • postupně rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy k okolí
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity a dojmy

Vzdělávací nabídka:

 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • vyjadřování a obhajování vlastních názorů
 • podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí
 • přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu

Očekávané výstupy:

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků

Oblast interpersonální

III. Dítě a ten druhý :

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, důležité pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v dětské herní skupině)
 • vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, přizpůsobivost)

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství)
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách
 • sociální a interaktivní hry
 • příležitosti k neverbální komunikaci
 • příležitosti k verbální i neverbální komunikaci s dítětem i dospělým

Očekávané výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Oblast sociálně kulturní

IV. Dítě a společnost :

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjet kulturně společenské návyky
 • vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti
 • rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním dětem)
 • vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytvářet základy estetického vztahu ke světu (k životu)

Vzdělávací nabídka:

 • tvůrčí činnosti: výtvarné, literární a hudební
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • skupinové aktivity (konstruktivní, výtvarné a hudební projekty)
 • činnosti podporující tvořivost a nápaditost dítěte
 • různorodé hry umožňující dětem se spolupodílet na jejich průběhu
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa
 • seznamovat děti s různými druhy řemesel a povolání
 • vymezení přiměřených pravidel soužití
 • vytváření esteticky podnětného prostředí
 • každodenní pozitivní vzory chování (ohleduplnost, tolerance)
 • příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí
 • příležitost podílet se na vymezení společných hodnot ve třídě
 • estetické činnosti – poslech hudebních skladeb, divadelní scénky

Očekávané výstupy:

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami aj.
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

Oblast environmentální

V. Dítě a svět :  

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • osvojovat dovednosti, potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Vzdělávací nabídka:

 • pozorování blízkého prostředí a okolní přírody
 • poučení o možných nebezpečných situacích
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě (přírodní jevy a děje)
 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami
 • kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění a poslech, objevování
 • řešení přirozených a modelových situací
 • smysluplné pracovní činnosti

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

Integrovaný blok: ZIMA

Téma:

 1. KOUZELNÉ VÁNOCE
 2. ZIMNÍ RADOVÁNKY
 3. Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Oblasti předškolního vzdělávání:                                                      

Požadavky přizpůsobovat věkovým zvláštnostem dětí a jejich  individuálním schopnostem a možnostem

Oblast biologická

I. Dítě a jeho tělo :

Dílčí vzdělávací cíle:

 • učit se ovládat pohybový aparát a tělesné funkce
 • osvojovat si základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • učit se koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s hudbou, rytmem
 • rozvíjet koordinaci ruky a oka
 • rozvíjet a upevňovat pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • dále rozvíjet všechny smysly a učit se je užívat
 • upevňovat si věku přiměřené praktické dovednosti, sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • osvojovat si dovednosti, důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Vzdělávací nabídka:

 • smyslové hry
 • manipulační činnosti s nástroji a pomůckami
 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh, pohybů těla na místě)
 • zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, vyrovnávací)
 • lokomoční (chůze,skoky, poskoky, lezení, běh) a jiné činnosti
 • poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o bezpečí a sportu
 • sezónní činnosti a míčové hry
 • činnosti směřující k prevenci úrazů
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • konstruktivní a grafické činnosti

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů
 • zachovávat správné držení těla
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • znát funkce některých orgánů a mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami (výtvarné)
 • .

Oblast psychologická

II. Dítě a jeho psychika:

JAZYK A ŘEČ

Dílčí vzdělávací cíle:

 • prohlubovat jazykové dovednosti, učit se ovládat dech, tempo, intonaci řeči
 • rozvoj jazykových receptivních dovedností (poslech)
 • rozvíjet kultivovaný projev, komunikativní dovednost
 • prohlubovat jazykové produktivní dovednosti (mluvní projev,výslovnost)

Vzdělávací nabídka:

 • individuální a skupinová konverzace
 • přednes, recitace, zpěv
 • vyprávění podle skutečnosti, komentování zážitků
 • artikulační hry, hry se slovy
 • vyprávění toho co dítě slyšelo nebo shlédlo
 • vyprávění příběhů podle fantazie
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky
 • rozvoj mluveného projevu a vyjadřování
 • vyprávění podle obrazového materiálu
 • slovní hádanky
 • poslech pohádek, dramatizace

Očekávané výstupy:

 • naučit se z paměti krátké texty, reprodukovat říkanky a písničky
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • sledovat očima zleva doprava
 • vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat řečníka, ptát se
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • zpřesňovat smyslové vnímání, přecházet od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému
 • rozvíjet slovně logické myšlení
 • rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost
 • průběžně posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování

Vzdělávací nabídka:

 • konkrétní operace s materiálem (porovnávání)
 • námětové hry a činnosti
 • přímé pozorování kulturních jevů a objektů
 • záměrné pozorování předmětů a jejich vlastností
 • pontánní hry a experimenty
 • hry podporující tvořivost
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 • hry procvičující orientaci v prostoru

Očekávané výstupy:

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy
 • poznávat charakteristické rysy předmětů a vzájemné souvislosti postupovat podle pokynů a instrukcí třídit soubory předmětů podle určitých pravidel
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • .

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomovat si vlastní identitu
 • získávat sebevědomí, sebedůvěru a relativní citovou samostatnost
 • rozvíjet kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti přiměřené schopnostem dítěte v nichž může být dítě úspěšné
 • činnosti umožňující samostatné vystupování
 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
 • cvičení v projevování citů v sebeovládání
 • hry na téma přátelství
 • návštěvy dětských kulturních akcí
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a odlišení od ostatních

Očekávané výstupy:

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas říci ,,ne“ v situacích, které to vyžadují (ohrožení, nebezpečí)
 • uvědomovat si své možnosti a limity (silné a slabé stránky) zachytit a vyjádřit své prožitky (hudebně, slovně, výtvarně)

Oblast interpersonální

III. Dítě a ten druhý:

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v MŠ)
 • rozvoj schopností a dovedností pro rozvíjení vztahů
 • vytváření prosociálních postojů  (tolerance, respekt)

Vzdělávací nabídka:

 • tématické příběhy (vztahy)
 • podpora dětských přátelství
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (přátelství)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • hry a činnosti, které vedou k ochotě rozdělit se, půjčit si hračku, střídat se, pomoci
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy:

 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

Oblast sociálně kulturní

IV. Dítě a společnost:

Dílčí vzdělávací cíle:  

 • prohlubovat vytváření povědomí o morálních hodnotách
 • rozvíjet a prohlubovat kulturně estetické dovednosti  (slovesné a dramatické)
 • rozvíjet kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti  dítěte
 • prohlubovat základy estetického vztahu ke světu
 • (ke kultuře a umění)

Vzdělávací nabídka:

 • různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace)
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností, kulturní programy, zvyky a tradice
 • tvůrčí činnosti slovesné, dramatické podněcující estetické vnímání a vyjadřování
 • literární a dramatické činnosti (sledování dramatizací, pohádky, příběhy)
 • návštěvy kulturních akcí
 • praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností

Očekávané výstupy:

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a  zároveň s ohledem na druhé
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • zacházet šetrně s vlastními pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby a knížkami
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

Oblast environmentální

V. Dítě a svět:                

 • Dílčí vzdělávací cíle:       
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, jako základ pro vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • prohlubovat  dovednosti, potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o bezpečné prostředí

Vzdělávací nabídka:

 • pozorování blízkého kulturního prostředí a technických objektů
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní
 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, různorodý
 • (svět přírody, svět lidí)

Integrovaný blok: JARO

Téma:

 1. JARNÍ PROBUZENÍ
 2. HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
 3. TEPLO DOMOVA

Oblasti předškolního vzdělávání :                                                  

Požadavky přizpůsobovat věkovým zvláštnostem dětí a jejich individuálním schopnostem a možnostem

Oblast biologická                        

I. Dítě a jeho tělo:

Dílčí vzdělávací cíle:

 • upevňovat fyzickou a psychickou zdatnost
 • upevňovat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • upevňovat koordinaci lokomoce a dalších pohybů, upevňovat sladění pohybů s hudbou, rytmem
 • nadále rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • prohlubovat získané praktické dovednosti přiměřené věku
 • upevňovat ovládání koordinace ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • upevňovat získané návyky sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů
 • upevňovat znalosti o částech těla, některých orgánů, jejich funkcích
 • učit se rozlišovat co prospívá zdraví
 • učit se chovat tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, pohodu svou, ani druhých

Vzdělávací nabídka:

 • smyslové a psychomotorické hry
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s náčiním
 • pohybové a jiné činnosti (základní gymnastika a turistika)
 • zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, relaxační)
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

Očekávané výstupy:

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (pomůcky, materiál, hudební nástroje)
 • zvládnout pohybové dovednosti (házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině)
 • sladit pohyb s rytmem

Oblast psychologická

II. Dítě a jeho psychika :

JAZYK A ŘEČ

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • upevňovat řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní i produktivní  (vytváření pojmů, vyjadřování)
 • rozvoj verbálních komunikativních dovedností
 • rozvoj dovedností předcházejících čtení

Vzdělávací nabídka:

 • řečové hry a vokální činnosti
 • sledování filmových a divadelních příběhů
 • diskuze, rozhovory, konverzace
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

Očekávané výstupy:

 • naučit se z paměti krátké texty
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • chápat slovní vtip a humor
 • utvořit jednoduchý rým
 • rozlišovat některé obrazné symboli (piktogramy, dopravní značky) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • poznat napsané své jméno

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • rozvíjet přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, prohlubovat slovně logické myšlení
 • upevňovat  paměť, pozornost, představivost, fantazii
 • rozvoj tvořivého myšlení (vyjadřování, řešení problémů)

Vzdělávací nabídka:

 • záměrné pozorování objektů a předmětů, jejich charakteristických znaků a funkcí
 • hry podporující představivost a fantazii (imaginativní, výtvarné, hudební)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů (příběhy, události)

Očekávané výstupy:

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, podoba a rozdíl, vlastnosti předmětů)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a jejich využití (číselná řada, pojmy více, stejně, méně, první, poslední)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi a pod), orientovat se v prostoru i v rovině
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat ,,nápady“

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

Dílčí vzdělávací cíle:       

 • rozvíjet a upevňovat schopnosti a dovednosti, důležité pro rozvíjení citových vztahů dítěte k okolí
 • upevňovat schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • učit se těšit se z příjemných a hezkých zážitků, zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, hudbou, pohybem, dramatickou improvizací

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti vyžadující rozhodování a sebehodnocení
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • cvičení organizačních dovedností
 • cvičení k projevování citů v sebekontrole
 • hry na téma rodiny
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností a v čem jsou si podobní (fyzické a psychické vlastnosti, pohlaví, věk, jazyk, národnost)
 • dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv apod.)

Očekávané výstupy:

 • rozhodovat o svých činnostech
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • zorganizovat hru

Oblast interpersonální

III. Dítě a ten druhý :

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi

Vzdělávací nabídka:

 • hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhého
 • aktivity podporující vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří
 • činnosti, které vedou děti ke schopnosti vyřešit vzájemný spor
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž dítě žije – rodina (funkce, vztahy, členové)

Očekávané výstupy:

 • chápat lidskou hodnotu a respektovat přirozenou osobnostní odlišnost
 • vnímat co si druhý přeje či potřebuje a vycházet mu vstříc (ohleduplnost, nabídka pomoci apod.)
 • udržovat dětská přátelství
 • respektovat práva druhých

Oblast sociálně kulturní

IV. Dítě a společnost :

Dílčí vzdělávací cíle:            

 • upenovat schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (přizpůsobit se, spolupracovat)
 • průběžně vytvářet povědomí o morálních a mezilidských hodnotách
 • upevňovat kulturně estetické dovednosti (výtvarné a hudební)

Vzdělávací nabídka:

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, profese, pohlaví)
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (tolerance, spolupráce)
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí (řemeslo, povolání aj.)
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a jejich rozmanitost (výtvarné, hudební, tradice a zvyky)

Očekávané výstupy:

 • odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, agresivita), chránit se před ním a bránit se jeho důsledkům
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (barvy, konstrukce, papír, přírodniny, keramická hlína)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zpěv, rytmus, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji)

Oblast environmentální

V. Dítě a svět :  

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • prohlubovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • osvojovat si poznatky a dovednosti, chránící před nebezpečnými vlivy prostředí
 • upevňovat elementární poznatky o vývoji, životě, lidské společnosti, soužití, zvycích, práci lidí, o přírodě, technickém a kulturním prostředí

Vzdělávací nabídka:

 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s předměty, přírodní jevy), využívání praktických ukázek varující dítě před nebezpečím
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému (les, louka, rybník)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí (pěstitelské činnosti, péče o školní zahradu a blízké okolí)

Očekávané výstupy:

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví a životní prostředí
 • osvojit si elementární poznatky o okolní prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a další praxi

Integrovaný blok: LÉTO

Téma:

10. LETEM SVĚTEM

Oblasti předškolního vzdělávání:

Požadavky přizpůsobovat věkovým zvláštnostem dětí a jejich individuálním schopnostem a možnostem

Oblast biologická                        

I. Dítě a jeho tělo:

Dílčí vzdělávací cíle:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti
 • koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s hudbou, rytmem
 • zvládnout jednoduchou obsluhu, sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • vnímat s rozlišovat všemi smysly
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví, bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc

Vzdělávací nabídka:

 • lokomoční a nelokomoční činnosti
 • činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používání
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudebně pohybové činnosti
 • relaxační a odpočinkové činnosti zajišťující pohodu prostředí
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, pohybovat se v písku, aj.)
 • vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o způsobech ochrany zdraví (kde hledat pomoc a jakým způsobem)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby (drobné nástroje, pracovní pomůcky, sportovní náčiní a nářadí)

II. Dítě a jeho psychika :

JAZYK A ŘEČ

Dílčí vzdělávací cíle:                                                                                                                     

 • osvojování si komunikativních dovedností (neverbálních)
 • rozvoj kultivovaného projevu
 • rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Vzdělávací nabídka:

 • samostatní slovní projev na určité téma
 • vyprávění pohádek a příběhů
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

Očekávané výstupy:

 • popis skutečné situace
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE

Dílčí vzdělávací cíle:  

 • rozvoj tvořivosti (tvořivé sebevyjádření)
 • podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základu pro práci s informacemi
 • rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem

Vzdělávací nabídka:

 • pozorování technických objektů a jevů v okolí
 • určování a pojmenovávání vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně,    zvuky)
 • konkrétní operace s materiálem (uspořádání, odhad)
 • smyslové hry a činnosti zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti
 • činnosti zaměřené k osvojování poznatků (odpovědi na otázky, objasňování)
 • praktické úkony procvičující orientaci v rovině

Očekávané výstupy:

 • vést úvahy o tom, o čem přemýšlí a uvažuje, tak je vyjádřit
 • využívat zkušeností k učení chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima)
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit prožitky
 • rozvoj schopností ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjení pozitivních citů (relativní citová samostatnost)

Vzdělávací nabídka:

 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)
 • výlety do přírody
 • spontánní hry
 • příběhy obohacující život dítěte

Očekávané výstupy:

 • odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí
 • těšit se z přírodních i kulturních krás a setkávání se s uměním
 • vyjádřit své prožitky dramatickou improvizací

Oblast interpersonální

III. Dítě a ten druhý:

Dílčí vzdělávací cíle:

 • prohlobovat prosociální chování a postoje ve vztahu k druhému (sociální citlivost, tolerance, přizpůsobivost)
 • rozvíjení vztahů k druhým lidem
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích k dospělým
 • rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka:

 • komunikační aktivity s druhým dítětem i s dospělým
 • společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • poznávání sociálního prostředí – mateřská škola (prostředí, vztahy – dítě x dospělý, kamarádi)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

Očekávané výstupy:

 • přijímat a uzavírat kompromisy, konflikty řešit dohodou
 • dodržovat pravidla vzájemného soužití v MŠ i na veřejnosti
 • bránit se projevů násilí a ponižování

Oblast sociálně kulturní

IV. Dítě a společnost:

Dílčí vzdělávací cíle:  

 • upevňovat schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( přizpůsobit se, spolupracovat)
 • rozvoj schopnosti přináležet ke společenství ostatních lidí (k rodině)
 • vnímat a přijímat základní uznávané hodnoty
 • rozvoj kulturně estetických produktivních i receptivních dovedností
 • vytváření estetického vztahu ke světu

Vzdělávací nabídka:

 • různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich výsledcích
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností
 • tvůrčí činnosti slovesné, hudebně pohybové, dramatické apod., podněcující tvořivost a  nápaditost
 • receptivní slovesné a výtvarné činnosti
 • návštěvy akcí zajímavých pro předškolní dítě

Očekávané výstupy:

 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se můžou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitkům a nálad druhých
 • představa o pravidlech chování a společenských normách (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

Oblast environmentální

V. Dítě a svět:  

Dílčí vzdělávací cíle: 

 • mít elementární poznatky o vývoji, životě, lidské společnosti, přírodě
 • osvojování elementárních poznatků o místě a zemi kde žijeme
 • prohlubovat a upevňovat získané schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • učit se chápat, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Vzdělávací nabídka:

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, obchody, instituce, významné objekty)
 • praktický nácvik bezpečného chování v situacích, které mohou nastat
 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 • ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)

Očekávané výstupy:

 • chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (ulice, hřiště, obchod, lékař)
 • uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí jak se prakticky chránit (kam se obrátit o pomoc)
 • povědomí o vhodném nakládání s odpady
 • chránit přírodu, spoluvytvářet pohodu prostředí

Specifické činnosti jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích plánech.

 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz