Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
 do Mateřské školy v Praze 2, Na Zbořenci 7
pro školní rok 2018/ 2019


Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je docházka povinná).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (pořadí důležitosti kritérií sestupně):

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§34a školského zákona) s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2.
  2. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne čtyř let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne tří let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  4. Dítě, které dosáhne nejméně tří let věku do 31. 12. 2018, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  5. Ostatní děti, u kterých je dalším kritériem datum narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz