Informace k zápisu do ŠD

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PROBÍHÁ VE DNECH 4.–8. 6. 2018

Vážení rodiče,
zápis do školní družiny pro žáky budoucího 2. a 3. ročníku proběhne v týdnu 4.–8. 6. 2018. Žákům budou rozdány k vyplnění přihlášky (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září). Odevzdejte je vychovatelkám ŠD nejpozději 8. 6. 2018. Žákům budou přidělena registrační čísla a výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy a na nástěnce ŠD do 22. 6. 2018.

Pro rodiče budoucí přípravné třídy a 1. ročníku:

Přihlášky budou rozdány na informačních schůzkách nebo si je můžete stáhnout na stránkách www.zsressl.cz v sekci Družina nebo Dokumenty / Pro rodiče

VÝŠE ÚHRADY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ČINÍ 250 KČ MĚSÍČNĚ.
Bude hrazena ve dvou splátkách:

  • září – prosinec 1 000 Kč (do 14. 9.)
  • leden – červen 1 500 Kč (do 18. 1.)

Je možné platit v hotovosti v kanceláři školy nebo na účet školy 512 53 39/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina)

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Do ŠD jsou přednostně přijímány dětí zaměstnaných rodičů. Přijetí není nárokové.

  • Žáci jsou přijímáni k docházce na jeden školní rok.
  • Kapacita ŠD je 120 dětí, oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.
  • ŠD je určena pro žáky 0.-3. ročníku. V případě nenaplnění kapacity je možné zařadit na žádost zákonných zástupců i žáka ze 4. či 5. ročníku.
  • O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a vyrozumí o tom zákonného zástupce zveřejněním na stránkách školy (pod registračním číslem) a na nástěnce u ŠD do 22. 6. 2018.
  • Zařazení žáka do ŠD probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do ŠD, která se odevzdává do 8. 6. 2018.
  • Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u vychovatelek ŠD – rodiče vyplní obecné údaje, odchody dětí domů a na kroužky doplní aktuálně až v září.
  • V případě naplnění kapacity a přihlášení dalšího žáka během školního roku je v kompetenci ředitele školy rozhodnout o vyřazení žáka, který nedochází do ŠD dle údajů uvedených v zápisním lístku a neúčastní se odpoledních zájmových činností nebo má opakovaně sníženou docházku do ŠD. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD.

Odhlášení žáka z pravidelné docházky do ŠD provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou.

Kritérium přijetí
Počet bodů
Zaměstnanost rodičů
(přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání a děti zaměstnaných samoživitelek)
10
Věk žáka –    žák 0. ročníku
10
                    žák 1. ročníku
8
                    žák 2. ročníku
6
                    žák 3. ročníku
4
Bydliště - žáci mimopražští
4
              žáci, kteří nemají trvalé bydliště v Praze 2
2
Sourozenec žáka, který je do ŠD zařazen
2

Při rovnosti bodů a nutnosti rozhodnout o zařazení či nezařazení žáka do ŠD ředitel zváží i další okolnosti, lze také provést losování za účasti zástupců zákonných zástupců žáků.

 

ZÁJEMCI O ŠD ze 4. a 5. tříd

Pokud bude kapacita ŠD nenaplněná žáky 0. -3. ročníku, budou vyhodnoceny žádosti rodičů žáků ze 4. + 5. tříd dle platných kritérií:

Kritérium přijetí
Počet bodů

Zaměstnanost rodičů
(přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání a děti zaměstnaných samoživitelek)

10
Věk žáka – žák 4. ročníku
2
                 žák 5. ročníku
1
Bydliště - žáci mimopražští
4
              žáci, kteří nemají trvalé bydliště v Praze 2
2
Sourozenec žáka, který je do ŠD zařazen
2

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz