ÚŘEDNÍ DESKA ZŠ A MŠ RESSLOVA

Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina změněna usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 181 ze dne 8. 9. 2009

Zřizovatel

Městská část Praha 2
nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2
(IČ 00063461)

Součásti školy:

Základní škola kapacita 350 žáků
Školní jídelna kapacita 1 100 strávníků
Školní družina kapacita 120 žáků
Školní klub kapacita 50 žáků
Mateřská škola kapacita 60 dětí
Jídelna MŠ kapacita 100 dětí

Organizační struktura

Ředitel školy Mgr. Jaroslav Procházka
Zástupce ředitele Mgr. Rita Tlučhořová
Zástupce ředitele 1. stupeň Mgr. Radmila Machálková
Učitelka pověřená vedením MŠ Mgr. Helena Razáková
Vedoucí vychovatelka ŠD Jana Makajová
Vedoucí školní jídelny Marie Pospíšilová
Ekonomka Ing. Dana Javůrková
Hospodářka Alena Kostelníková
Školník Jiří Chavalka

Kontaktní spojení

Ředitel školy 234 129 110 reditel@zsressl.cz
Zástupce ředitele 234 129 111 tluchorova@zsressl.cz
Zástupce ředitele 1. stupeň 234 129 112 machalkova@zsressl.cz
Mateřská škola 224 923 582 skolka@zsressl.cz
Školní družina 603 346 402 druzina.zsressl@gmail.com
Školní jídelna 234 129 122 jidelna@zsressl.cz
Ekonomka 234 129 114 info@zsressl.cz
Hospodářka 234 129 113 info@zsressl.cz
Školník 737115 137  

 

Datová schránka ky2mgrz
Číslo účtu 5125339/0800
60460318
DIČ CZ 60460318
IZO 102037671
Identifikátor zařízení 600035646
Výroční zpráva   
Dokumenty školy   

 

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  (školský zákon) v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, v platném znění

 


Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Povinný subjekt ÚMČ Praha 2 (dále jen „povinný subjekt“) je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.).

náklady na práci pracovníka povinného subjektu v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace (za každých započatých 15 minut) 60,- Kč
kopie A4 černobílá/barevná jednostranná 3 Kč/13 Kč
kopie A4 černobílá/barevná oboustranná 5 Kč/18 Kč
kopie A3 černobílá/barevná jednostranná 5 Kč/26 Kč
kopie A3 černobílá/barevná oboustranná 8 Kč/36 Kč
výtisk A4 černobílý/barevný z tiskárny 3 Kč/13 Kč
výtisk A3 černobílý/barevný z tiskárny 5 Kč/26 Kč
CD-R bez obalu 20 Kč
Ostatní náklady vynaložené na poskytnutí informace, které povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami (například velkoplošné kopírování), budou žadateli přeúčtovány.  

 

Určující podmínky:

 1. Úhradu za obecné poskytnutí informací lze v mezích § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vyžadovat dle volné úvahy povinného subjektu, tj. vyžadovat ji může, ale nemusí, a pokud ji vyžaduje, může ji vyžadovat za jakékoli informace nebo jen za jakoukoli jejich část.
 2. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
 3. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.
 4. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
 5. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena (po dobu vyřizování stížnosti pro výši požadované úhrady tato lhůta neběží). Odložení žádosti musí být vyhotoveno písemně a doručeno (oznámeno) žadateli.
 6. Náklady na poštovné se uplatňují dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.
 7. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 200,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Střednědobý plán

Schválený střednědobý plán

obr

Požadovaná struktura rozpočtu

rozpočet

Oznámení o zveřejnění rozpočtů školských příspěvkových organizací

http://85.207.99.7:8080/eDeska/

Odkaz na odsouhlasený rozpočet

http://urad.praha2.cz/file/fsr1/Usneseni-RMC-Praha-2-c-184-ze-dne-5-3-2018-vcetne-prilohy.pdf


GDPR

 • Identifikace správce/zpracovatele:
 • Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
  Resslova 308/10
  120 00 Praha 2
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 • JUDr. Irena Princová
 • Kontaktní údaje na pověřence:
 • e-mail: dpo@praha2.cz
 • tel.: 601 030 988

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, Resslova 308/10, 120 00 Praha 2, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky, ID DS: ky2mgrz

emailem na adrese: info@zsressl.cz

nebo poštou na adrese:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro příspěvkovou organizaci je:

JUDr. Irena Princová,
Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600 
120 39 Praha 2
dpo@praha2.cz
Tel: +420 601 030 988

Informace ke zpracování osobních údajů školou

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., předávají -  CZVV, MŠMT. Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem archivace, skartace.

Osobní údaje využívá i školní družina, školní klub, školní jídelna, kroužky.


 

VÝZVY


 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz