INFORMACE K ZÁPISU

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PROBÍHÁ VE DNECH 12.–16. 6. 2017

Vážení rodiče,
zápis do školní družiny pro žáky budoucího 2. a 3. ročníku proběhne v týdnu 12. – 16. 6. 2017. Žákům budou rozdány k vyplnění přihlášky (nevyplňujte zatím odchody dětí, doplníte je aktuálně až v září). Odevzdejte je vychovatelkám ŠD nejpozději 16. 6. 2017. Žákům budou přidělena registrační čísla a výsledky o přijetí budou zveřejněny na stránkách školy a na nástěnce ŠD do 23. 6.

Pro rodiče budoucí přípravné třídy a 1. ročníku:
Přihlášky budou rozdány na informačních schůzkách nebo si je můžete stáhnout na stránkách www.zsressl.cz v sekci Družina nebo Dokumenty / Pro rodiče

VÝŠE ÚHRADY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ČINÍ 250 KČ MĚSÍČNĚ.
Bude hrazena ve dvou splátkách:

 • září – prosinec 1 000 Kč (do 15. 9.)
 • leden – červen 1 500 Kč (do 12. 1.)
 • Je možné platit v hotovosti v kanceláři školy nebo na účet školy 512 53 39/0800
  (do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina)

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • Do ŠD jsou přednostně přijímány dětí zaměstnaných rodičů. Přijetí není nárokové.
 • Žáci jsou přijímáni k docházce na jeden školní rok.
 • Kapacita ŠD je 120 dětí, oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.
 • ŠD je určena pro žáky 0. -3. ročníku. V případě nenaplnění kapacity je možné zařadit na žádost zákonných zástupců i žáka ze 4. či 5. ročníku.
 • O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a vyrozumí o tom zákonného zástupce zveřejněním na stránkách školy (pod registračním číslem) a na nástěnce u ŠD do 23. 6. 2017
 • Zařazení žáka do ŠD probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do ŠD, která se odevzdává do 16. 6. 2017.
 • Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u vychovatelek ŠD – rodiče vyplní obecné údaje, odchody dětí domů a na kroužky doplní aktuálně až v září.
 • V případě naplnění kapacity a přihlášení dalšího žáka během školního roku je v kompetenci ředitele školy rozhodnout o vyřazení žáka, který nedochází do ŠD dle údajů uvedených v zápisním lístku a neúčastní se odpoledních zájmových činností nebo má opakovaně sníženou docházku do ŠD. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD.
 • Odhlášení žáka z pravidelné docházky do ŠD provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou.
Kritérium přijetí Počet bodů
Zaměstnanost rodičů (přednost dostanou děti, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání a děti zaměstnaných samoživitelek) 10
Věk žáka – žák 0. ročníku 10
žák 1. ročníku 8
žák 2. ročníku 6
žák 3. ročníku 4
Bydliště - žáci mimopražští 4
žáci, kteří nemají trvalé bydliště v Praze 2 2
Sourozenec žáka, který je do ŠD zařazen 2

Při rovnosti bodů a nutnosti rozhodnout o zařazení či nezařazení žáka do ŠD ředitel zváží i další okolnosti, lze také provést losování za účasti zástupců zákonných zástupců žáků.

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz